Ref NoG60/44
TitleBailiúchán Bertie Troy / Bertie Troy Collection
DescriptionBhronn nianna Bertie Troy an bailiúchán ar CnaG in 2018, i measc an ábhair sa tsraith seo tá comhfhreagras idir an tAthair Peadar [Ua Laoghaire] agus Eoin Mac Néill lena n-áirítear ceachtanna agus ceartúcháin Ghaeilge (1894-1899); litreacha a scríobh an tAthair Peadar, go príomha chuig “an tAthair Pádraig” ach freisin chuig an gCraobhín Aoibhínn [Dubhghlas de hÍde]; comhfhreagras chuig an Athair Peadar ó E O Gramhna [Eoghan Ó Gramhnaigh], Domhnall Mac Cáib, Patrick Stanton, Micheál P Ó hIceadha, Seosamh Laoide agus Ristéard Ó Foghludha ("Fiachra Eilgeach") (1894 - 1905); cóipeanna "'Séadna' MS suas le 18 agus é sin san áireamh" (trascríobh lámhscríofa ó lgh 112 - 242); cóip de “Séadna” Cuid 1 & 2 le go leor nodaireachta [a bhí ag dalta?] agus gearrthóga; aistí "Lámhscríbhinn le P de Barra", "Aiste Iarsmaí an Chogaidh Mhóir, Lá Bealtaine 1925" "An Tairbhthe don teangan ..."; comhfhreagras 1929-1940 chuig an Athair Urramaich Pádraig de Barra ó Thadhg Ó Néill, Anna Nic Iain agus Seán Ó Críomhtháin (Oileáin Bhlascaod); an chaint a tugadh ag an Oireachtas in 1900 agus atá scríofa amach de láimh (obair ranga b'fhéidir?); "Stáid an lucht Saothair, Aistriúchán ar litir an Phápa Léó XIII, Cormac Ó Cadhlaigh" (CÓC), clóscríofa le ceartúcháin lámhscríofa a shínigh CÓC 13/12/1925; Paimfléad Chonradh na Gaeilge le treoracha ar bhrainse a fhoirmiú (fótachóip); léacht chlóscríofa a thug Mary Hickey ag Ordú na Toirbhirte, Mainistir Fhear Maí 28/4/1966; fótachóip de “Ón mBlascaod”, Tomás Ó Criomhthain, an tOileánach 10/1934; fótachóip de nótaí ó dhráma ina bhfuil sagart; fótachóip de "Sraith Mheánaoiseach agus Nua-Ghaeilge na hÉireann Iml. iii Tromdámh Guaire 1931"; leabhar nótaí crua agus míreanna scaoilte eile a bhain le rang b’fhéidir, an ceann is deireanaí ó 1973; amhráin éagsúla lámhscríofa, dánta, iomainn n.d.

[Nóta an Chartlannaí: Bronnadh an bailiúchán seo ar CnaG ar an gcoinníoll go n-ainmneofaí é i ndiaidh Bertie Troy, sin is cúis le teideal na sraithe. Tháinig sé mar aonad san aistriú deiridh agus coinníodh le chéile é chun an socrú a bhí ann cheana a chothabháil]

*****

Donated to CnaG by Bertie Troy’s nephews in 2018, material in this series includes correspondence between An tAthair Peadar [Ua Laoghaire/ Fr Peter O’Leary] and Eoin MacNeill which included Irish language lessons and corrections (1894-1899); letters written by an Fr Peter, mainly to an “tAthair Pádraig” [Fr Patrick] but also An Craobhín Aoibhínn [Douglas Hyde]; correspondence to an Fr Peter from E O Gramhna [Eoghan Ó Gramhnaigh], Domhnall Mac Cáib, Patrick Stanton, Micheál P Ó hIceadha, Seosamh Laoide and Ristéard Ó Foghludha ("Fiachra Eilgeach") (1894 - 1905); "'Séadna' MS copied up to and including 18" (handwritten transcription from pg 112 - 242); copy of “Séadna” Pt 1 & 2 with lots of notation [owned by pupil?] and cuttings; essays "Manuscript by P de Barra", "Aiste Iarsmaí an Chogaidh Mhór, Lá Bealtaine 1925" "An Tairbhthe don teangan..."; correspondence 1929-1940 to Athair Urramaich Pádraig de Barra from Tadhg Ó Néill, Anna Nic Iain and Seán Ó Críomhtháin (Blasket Islands); handwritten speech given at 1900 Oireachtas n.d. possibly class work?; "Stáid an lucht Saothair, Aistriú ar liti an Phapa Léó XIII, Cormac Ó Cadhlaigh"(CÓC), typed with handwritten corrections signed by CÓC 13/12/1925; Gaelic League pamphlet with instructions on forming a branch (photocopy); typed lecture given by Mary Hickey at Presentation Order Fermoy 28/4/1966; photocopy of "Ón mBlascaod", Tomás Ó Criomhthain an tOileánach 10/1934; photocopy of notes from play featuring priest; photocopy of "Mediaeval and Modern Irish Series Vol iii Tromdámh Guaire 1931"; hardback notebook n.d. and other loose items possibly from class, latest dated 1973; various handwritten songs, poems, hymns n.d.

[Archivist’s Note: This collection was donated to CnaG on condition it be named after the Troy brothers’ uncle Bertie Troy, hence the series title. It came as a unit in the final transfer and has been kept together to maintain pre-existing arrangement]

Tag / Ref: G60/44
Date21/04/1894 - 18/07/1973
FormatPáipéar / Paper
Extent2 bhosca, 3 fhoshraith, 13 comhad / 2 boxes, 3 subseries, 13 files
Persons
CodePersonNameDatesParallel forms of name
DS/UK/55Conradh na GaeilgeThe Gaelic League; Connradh na Gaedhilge; CnaG; Connrad na Gaedilge
    Powered by CalmView© 2008-2022